Forskning

Forskning

Forskning

Stora delar av forskningen inom företagsekonomi finner man i internationella forskningsjournaler, men den publiceras också i svenska och utländska böcker.

Några av de största och mest ansedda journalerna inom det företagsekonomiska ämnet är följande.

Academy of Management Journal (AMJ)

Academy of Management Review (AMR)

Administrative Science Quarterly (ASQ)

Inom respektive ämnesområde (marknadsföring, strategi, osv) finns också en särskild uppsättning journaler. För en översikt av publiceringskanaler, se exempelvis den så kallade "norska listan" (NSDs "Database for statistikk om høgre utdanning").

Mycket forskning publiceras emellertid också i bokform. Några vanliga internationella förlag för publicering av forskning är Routledge, Sage Publications och Oxford Press. Det finns också svenska förlag för publicering av forskningslitteratur och kurslitteratur.