Kallelse och handlingar till årsstämman den 16 oktober 2019

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för föreningen Företagsekonomi i Sverige den 16 oktober 2019 som hålls vid Högskolan i Gävle i samband med den årliga ämneskonferensen.

Handlingar till årsstämman 2019 samlas under denna länk: OM FÖRENINGEN > PROTOKOLL & DOKUMENT

 

Kallade: Alla föreningens individuella medlemmar

Tid: Onsdag den 16 oktober 2019, kl. 12

Plats: Valhall, Högskolan i Gävle

 

Förslag till föredragningslista

1. Föreningsstämmans öppnande

2. Upprättande av röstlängd

3. Godkännande att föreningsstämman utlysts i behörig ordning

4. Fastställande av föredragningslista

5. Val av mötesfunktionärer

6. Föredragning av styrelsens berättelse över verksamheten samt ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2018

7. Föredragning av revisorernas berättelse

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen av föreningens verksamhet 2018

9. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott

10. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret

11. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret

12. Beslut om entledigande av styrelseledamot

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

15. Val av valberedning bestående av tre ledamöter

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

17. Behandling av styrelsens förslag och propositioner

18. Behandling av inkomna motioner

19. Övriga frågor

20. Föreningsstämmans avslutande