Kallelse till virtuell årsstämma 2020

Onsdagen den 14 oktober 2020 klockan 14-14.45 genomför vi en virtuell årsstämma. Stämman sker via Zoom.

Mer information om dessa aktiviteter och länkar för deltagande kommer att skickas ut och även finnas på FEKIS hemsida då dagordningen meddelas, senast en månad före stämman.

Stämman följs av ett webbinarium på samma Zoom-länk 15.00-16.00.

Handlingar till årsstämman 2020 samlas under denna länk: OM FÖRENINGEN > PROTOKOLL & DOKUMENT

 

Kallade: Alla föreningens individuella medlemmar

Tid: Onsdag den 14 oktober 2019, kl. 14.00

Plats: Virtuellt möte på Zoom

 

Förslag till föredragningslista

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Godkännande att föreningsstämman utlysts i behörig ordning
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av mötesfunktionärer
6. Föredragning av styrelsens berättelse över verksamheten samt ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2019
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen av föreningens verksamhet 2019
9. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott
10. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
11. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter
15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
16. Behandling av styrelsens förslag och propositioner
17. Behandling av inkomna motioner
18. Övriga frågor
19. Föreningsstämmans avslutande