Kallelse till virtuell årsstämma 2021

Onsdagen den 13 oktober 2021 klockan 14-15 genomför vi en virtuell årsstämma. Stämman sker via Zoom.

Mer information om dessa aktiviteter och länkar för deltagande kommer att skickas ut och även finnas på FEKIS hemsida då dagordningen meddelas, senast en månad före stämman.

Stämman följs av Fekis-konferensen.

Handlingar till årsstämman 2021 samlas under denna länk: OM FÖRENINGEN > PROTOKOLL & DOKUMENT

Kallelse till årsstämma Föreningen Företagsekonomi i Sverige

Kallade:             Alla föreningens individuella medlemmar

Tid:                      Onsdagen den 13 oktober kl 14:00

Plats:                   Virtuellt möte via Zoom

Dagordning                  ­­

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Godkännande att föreningsstämman utlysts i behörig ordning
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, samt justeringspersoner tillika rösträknare)
 6. Föredragning av styrelsens berättelse över verksamheten samt ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2020
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen av föreningens verksamhet för 2020
 9. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott
 10. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021
 11. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 16. Behandling av styrelsens förslag och propositioner
  a. Förslag på reviderade stadgar
  b. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga frågor.
 19. Föreningsstämmans avslutande

Kallelsen publicerades 2021-08-31