Kallelse till ordinarie föreningsstämma för föreningen Företagsekonomi i Sverige

Ladda ner kallelsen som pdf här

Kallade: Alla föreningens individuella medlemmar

Tid: Onsdag den 17 september 2018, ca. kl. 12.30

Plats: Stockholm Business School (SBS), Kräftriket, Stockholms universitet

 

Förslag till föredragningslista

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Godkännande att föreningsstämman utlysts i behörig ordning
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesfunktionärer
 6. Föredragning av styrelsens berättelse över verksamheten samt ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2017
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen av föreningens verksamhet 2017
 9. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott
 10. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 16. Behandling av styrelsens förslag och propositioner
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga frågor
 19. Föreningsstämmans avslutande

 

Hämta verksamhetsberättelsen för 2017