Stadgar Föreningen Företagsekonomi i Sverige

Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 13 oktober 2021.

Föreningen Företagsekonomi i Sverige är en ideell förening som bildades år 2008 och är registrerad hos Skatteverket med org. nr. 802527–9558.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 1. Föreningens syfte och verksamhetsinriktning

Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS) syftar till att främja utvecklingen av akademisk utbildning och forskning i ämnet företagsekonomi i Sverige. Inom ramen för detta syfte ska föreningen:

 • Främja akademisk utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnet företagsekonomi,
 • Främja samspelet mellan utbildning och forskning så att de ömsesidigt berikar varandra,
 • Främja samspelet mellan utbildning och arbetslivet för akademiker med företagsekonomisk utbildning,
 • Främja kontakter och samarbete mellan företagsekonomiska lärare, forskare och forskarstuderande vid olika företagsekonomiskt inriktade utbildningar i landet,
 • Bedriva opinionsbildning i syfte att stärka företagsekonomiämnets utveckling samt för att förbättra finansiella förutsättningar för utbildning och forskning i ämnet vid landets universitet och högskolor, samt
 • Verka för samarbete med motsvarande organisationer i andra länder samt för svenskt deltagande i internationella ämnesföreningar.
 1. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma, extra föreningsstämma och styrelsen.

 1. Föreningens firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen har rätt att utse personer inom sig till firmatecknare, generellt eller till visst uppdrag. Firmatecknare har ensam firmateckningsrätt.

 1. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 1. Stadgetolkning

Uppstår tvekan gällande tolkningen av dessa stadgar, eller om situationer uppstår vilka inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 1. Stadgeändring

För ändring av stadgarna fordras två tredjedelars majoritet av de vid ordinarie föreningsstämma närvarande individuella medlemmarna.

 1. Föreningens upplösning

För upplösning av Föreningen krävs beslut med två tredjedelars majoritet på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Föreningens tillgångar skall disponeras enligt beslut på den föreningsstämma som fattar det avgörande beslutet om föreningens upplösning.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 1. Medlemskap

Medlemskap i föreningen är antingen individuellt eller institutionellt.

 1. Individuellt medlemskap

Individuellt medlemskap i föreningen är öppet för lärare, forskare och forskarstuderande i företagsekonomi verksamma vid universitet och högskolor. Lärare, forskare och forskarstuderande i andra akademiska ämnen med intresse för företagsekonomi kan också bli medlemmar efter prövning av styrelsen. Individuellt medlemskap kan även av styrelsen beviljas andra personer med särskilt intresse för, eller som verkat till gagn för företagsekonomiämnets utveckling.

 1. Institutionellt medlemskap

Institutionellt medlemskap är öppet för företagsekonomiska institutioner samt andra enheter med denna ämnesinriktning vid universitet och högskolor. Begäran om inträde skall ställas till föreningens styrelse.

 1. Utträde

Begäran om avslutande av institutionellt medlemskap skall skriftligen meddelas till föreningens styrelse. Avslutande av individuellt medlemskap skall anmälas till föreningen.

 1. Uteslutning

Individuell medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har:

 • Agerat obehörigt i föreningens namn eller för dess räkning,
 • Motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
 • Uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Institutionell medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har:

 • Försummat att betala beslutade avgifter,
 • Agerat obehörigt i föreningens namn eller för dess räkning,
 • Motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
 • Uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid efter meddelande, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

 1. Medlemmars rättigheter och skyldigheter

Medlem ska följa föreningens stadgar, föreskrifter och beslut som fattats i vederbörlig ordning.

Individuell medlem:

 • Äger rätt att delta och rösta på föreningsstämman,
 • Äger rätt delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna (eventuellt mot en viss avgift beroende på villkoren för aktuell sammankomst),
 • Äger rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,
 • Äger rätt att inge motioner till styrelsen,
 • Skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan,
 • Äger inte rätt till del av föreningens tillgångar eller egendomar samt ansvarar inte för föreningens skulder,
 • Godkänner, genom sitt medlemskap, att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen.

Institutionell medlem:

 • Skall betala årlig medlemsavgift som fastställs av föreningsstämman. Avgiften betalas inför kommande verksamhetsåret,
 • Skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan,
 • Äger rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,
 • Äger rätt att inge motioner till styrelsen,
 • Äger inte rösträtt,
 • Äger inte rätt till del av föreningens tillgångar eller egendomar samt ansvarar inte för föreningens skulder.

FÖRENINGSSTÄMMA och EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

 1. Allmänt

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämman utgörs av föreningens individuella medlemmar. 

 1. Tidpunkt, kallelse, dagordning

Ordinarie föreningsstämma hålls varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Föreningsstämman sammanträder på kallelse av styrelsen. Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utgå minst en månad i förväg till föreningens medlemmar. Kallelse skickas till den e-postadress som anmälts till föreningen.

Dagordning för ordinarie föreningsstämma skall delges föreningens medlemmar i samband med kallelsen. Till dagordningen skall bifogas styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, valberedningens förslag till nya styrelseledamöter och revisorer, samt i förekommande fall förslag från styrelsen samt styrelsens yttrande med förslag till beslut över inkomna motioner. Information skall delges medlemmarna per e-post samt finnas tillgänglig på föreningens hemsida. 

 1. Förslag till motioner

Motion till föreningsstämma får lämnas av föreningens individuella och institutionella medlemmar. Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsen senast två månader före föreningsstämman.

Det ankommer på styrelsen att senast fyra månader innan föreningsstämman informera medlemmarna om datum för när föreningsstämman äger rum samt att eventuella motioner ska vara styrelsen till handa senast två månader innan föreningsstämman. Styrelsen ska informera medlemmarna genom e-post till den e-postadress som medlemmen anmält till föreningen.

 1. Beslutsförhet och rösträtt

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Varje individuell medlem som närvarar på stämman har rösträtt. Rösträtten är personlig och kan ej utövas genom ombud.

 1. Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet och beslut fattas i regel, om ej annat framgår av stadgarna, med en enkel majoritet.

 1. Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

 1. Ärenden vid föreningsstämman

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Godkännande att föreningsstämman utlyst i behörig ordning
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, samt justeringspersoner tillika rösträknare)
 6. Föredragning av styrelsen berättelse över verksamheten samt ekonomisk redovisning för det föregående verksamhetsåret,
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet för föregående verksamhetsår.
 10. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 16. Behandling av styrelsens förslag och propositioner
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga frågor
 19. Föreningsstämmans avslutande
 1. Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma kan hållas vid behov. Kallelse till extra föreningsstämma skall utgå per e-post minst tre veckor i förväg. På extra föreningsstämma får endast de ärenden för vilka stämman utlysts och som angivits i kallelsen behandlas. 

 1. Protokoll

Protokoll från föreningsstämma skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter det att föreningsstämman hållits.

VALBEREDNIGEN

 1. Åligganden och sammansättning

Valberedningen skall framlägga förslag på styrelseledamöter och revisorer. Valberedningens förslag till nya ledamöter och revisorer ska meddelas styrelsen skriftligt senast sex veckor innan föreningsstämman äger rum.

Valberedningen består av tre personer. Ledamöter till valberedningen föreslås av föreningsrådet och utses av föreningsstämman.

REVISORER

 1. Revision

Föreningens räkenskaper skall föras enligt god redovisningssed. Räkenskaperna skall granskas av de av föreningsstämman utsedda revisorerna.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två månader före föreningsstämman. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sex veckor före föreningsstämman.

STYRELSEN

 1. Sammansättning

Verksamheten leds av en styrelse som består av sju ledamöter, inklusive ordförande. Mandattiden är normalt två år. Omval är möjligt.

Inom styrelsen bör en särskild ekonomiansvarig utses. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av föreningsstämman fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande föreningsstämma. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 1. Styrelsens åligganden

När föreningsstämma inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt:

 • Att anordna en nationell företagsekonomisk ämneskonferens där frågor kring utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället behandlas,
 • Att upprätta en årlig verksamhetsplan som anger vilka frågor som ska ägnas uppmärksamhet det kommande verksamhetsåret,
 • Att ansvara för föreningens löpande ekonomiska förvaltning och långsiktiga finansiering.
 • Styrelsen kan inrätta kommittéer för särskilda frågor. Sådana kommittéer är beredningsorgan som lyder under styrelsen.
 1. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal vid sammanträdet överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Vid sammanträde skall protokoll föras. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. En styrelseledamot med avvikande mening gällande styrelsens beslut, har rätt att få detta antecknat i protokollet.

FÖRENINGSRÅDET

 1. Sammansättning och åligganden

Föreningsrådet består av en representant för varje akademisk institution (eller motsvarande enhet) som är institutionell medlem i föreningen. Representanter till föreningsrådet utses av respektive institution/enhet. Föreningsrådet är rådgivande till styrelsen och skall sammanträda minst en gång per år. Det åligger Föreningsrådet att ge förslag på ny valberedning till föreningsstämman, förslaget ska meddelas styrelsen skriftligt senast sex veckor innan föreningsstämman äger rum.

Föreningsrådet sammankallas av föreningens styrelse.

Stadgarna fastställdes ursprungligen 2008 och reviderades 2012 och 2021.