Stadgar Föreningen Företagsekonomi i Sverige

Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 17 oktober 2012 i Umeå.

1.  Föreningens syfte och verksamhetsinriktning

Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FFS) syftar till att främja utvecklingen av akademisk utbildning och forskning i ämnet företagsekonomi i Sverige. Inom ramen för detta syfte ska föreningen:

Främja akademisk utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt forskarutbildning i ämnet företagsekonomi,

Främja samspelet mellan utbildning och forskning så att de ömsesidigt berikar varandra,

Främja samspelet mellan utbildning och arbetslivet för akademiker med företagsekonomisk utbildning,

Främja kontakter och samarbete mellan företagsekonomiska lärare, forskare och forskarstuderande vid olika företagsekonomiskt inriktade utbildningar i landet,

Bedriva opinionsbildning i syfte att stärka företagsekonomiämnets utveckling samt för att förbättra finansiella förutsättningar för utbildning och forskning i ämnet vid landets universitet och högskolor,

Verka för samarbete med motsvarande organisationer i andra länder samt för svenskt deltagande i internationella ämnesföreningar.

2.  Medlemskap

Medlemskap i föreningen är antingen individuellt eller institutionellt. Individuellt medlemskap i föreningen är öppet för lärare, forskare och forskarstuderande i företagsekonomi verksamma vid universitet och högskolor. Lärare, forskare och forskarstuderande i andra akademiska ämnen med intresse för företagsekonomi kan också bli medlemmar efter prövning av styrelsen. Individuellt medlemskap kan även av styrelsen beviljas andra personer med särskilt intresse för, eller som verkat till gagn för företagsekonomiämnets utveckling.

Institutionellt medlemskap är öppet för företagsekonomiska institutioner samt andra enheter med denna ämnesinriktning vid universitet och högskolor. Begäran om inträde och skall ställas till föreningens styrelse. Begäran om avslutande av institutionellt medlemskap skall skriftligen meddelas till föreningens styrelse. Avslutande av individuellt medlemskap skall anmälas till föreningen.

3.  Styrelsen

Verksamheten leds av en styrelse som består av sju ledamöter, inklusive ordförande. Mandattiden är normalt två år. Omval är möjligt.

Inom styrelsen bör en särskild ekonomiansvarig utses. Styrelsen är beslutsför när de närvarandes antal vid sammanträdet överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Styrelsens uppgifter är

Att anordna en nationell företagsekonomisk ämneskonferens där frågor kring utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället behandlas

Att upprätta en årlig verksamhetsplan som anger vilka frågor som ska ägnas uppmärksamhet det kommande verksamhetsåret

Att ansvara för föreningens löpande ekonomiska förvaltning och långsiktiga finansiering.

Styrelsen kan inrätta kommittéer för särskilda frågor. Sådana kommittéer är beredningsorgan som lyder under styrelsen.

4.  Föreningsråd

Föreningsrådet består av en representant för varje akademisk institution (eller motsvarande enhet) som är institutionell medlem i föreningen. Representanter till föreningsrådet utses av respektive institution/enhet. Föreningsrådet är rådgivande till styrelsen och skall sammanträda minst en gång per år.

Föreningsrådet sammankallas av föreningens styrelse.

5.  Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Den utgörs av föreningens individuella medlemmar. Ordinarie föreningsstämma hålls varje år. Föreningsstämman sammanträder på kallelse av styrelsen. Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utgå minst tre månader i förväg till föreningens medlemmar. Kallelse skickas till den e-­post-adress som anmälts till föreningen.

Motion till föreningsstämma får lämnas av föreningens individuella och institutionella medlemmar. Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsen senast två månader före föreningsstämman. Dagordning för ordinarie föreningsstämma skall delges föreningens medlemmar senast en månad innan den äger rum. Till dagordningen skall bifogas styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, samt i förekommande fall förslag från styrelsen samt styrelsens yttrande med förslag till beslut över inkomna motioner. Information skall delges medlemmarna per e-­post samt finnas tillgänglig på föreningens hemsida.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

a. Upprättande av röstlängd

b. Godkännande att föreningsstämman utlyst i behörig ordning

c. Fastställande av föredragningslista

d. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, samt justeringspersoner tillika rösträknare)

e. Föredragning av styrelsen berättelse över verksamheten samt ekonomisk redovisning för det föregående verksamhetsåret.

f. Föredragning av revisorernas berättelse

g. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott

h. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet för föregående verksamhetsår.

i. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret.

j. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret

k. Val av styrelseledamöter

l. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret

m. Val av valberedning bestående av tre ledamöter

n. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

o. Behandling av styrelsens förslag och propositioner

p. Behandling av inkomna motioner

q. Övriga frågor.

Extra föreningsstämma kan hållas vid behov. Kallelse till extra föreningsstämma skall utgå per e-­post minst tre veckor i förväg. På extra föreningsstämma får endast de ärenden för vilka stämman utlysts och som angivits i kallelsen behandlas. Protokoll från föreningsstämma skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra veckor efter det att föreningsstämman hållits.

6.  Revisorer

Föreningens räkenskaper skall föras enligt god redovisningssed. Räkenskaperna skall granskas av de av Föreningsstämman utsedda revisorerna.

7.  Valberedning

Valberedning utses av föreningsstämman. Valberedningen består av tre personer. Valberedningen skall framlägga förslag till styrelse och revisorer.

8.  Stadgeändring

För ändring av stadgarna fordras två tredjedelars majoritet av de vid ordinarie föreningsstämma närvarande individuella medlemmarna.

9.  Upplösning

För upplösning av Föreningen krävs beslut med två tredjedelars majoritet på två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Föreningens tillgångar skall disponeras enligt beslut på den föreningsstämma som fattar det avgörande beslutet om föreningens upplösning.