Krav och riktlinjer för doktor, docent och professor

En kartläggning av olika lärosätens krav och riktlinjer, av Sara Öhlin på uppdrag av styrelsen för Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS).

Mot slutet av våren 2023 påbörjades denna kartläggning av hur krav och riktlinjer formuleras för erhållande av de akademiska titlarna doktor, docent och professor inom ämnet företagsekonomi i Sverige.

Lärosäten som är medlemmar i FEKIS har kontaktats för att dela dokument och kommentera användningen av dessa dokument samt hur de ser på bedömningskriterierna för ämnet företagsekonomi. Jag vill här passa på att tacka de som via mail, telefon och Zoom bidragit med dokument, kommentarer och reflektioner.

Föreliggande kartläggning visar på eventuella likheter och olikheter, men ämnar inte förklara en eventuell variation. Kartläggningen berör de krav och riktlinjer som företagsekonomer möter under sin karriär. Utfallet, i form av godkända avhandlingar eller ansökningar om antagning och befordran samt vederbörande granskningar och bedömningar har inte rymts inom ramen för föreliggande kartläggning. Det är ett ämne för vidare studier som förhoppningsvis kan bygga vidare på de resultat som presenteras här.”

Krav och riktlinjer för doktor, docent och professor