Kallelse till årsstämma 2022

Välkommen till FEKIS årsstämma, onsdagen den 20 oktober 2022 klockan 11.15 i rum A1-068, Mälardalens universitet, campus Eskilstuna.

Stämman är öppen för alla föreningens individuella medlemmar.

Handlingar till årsstämman 2022 finns under denna länk: OM FÖRENINGEN > PROTOKOLL & DOKUMENT

Kallelse till årsstämma Föreningen Företagsekonomi i Sverige

Kallade:             Alla föreningens individuella medlemmar

Tid:                    Onsdagen den 20 oktober kl 11.15

Plats:                Rum A1-068, Mälardalens universitet, campus Eskilstuna.

Dagordning                  ­­

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Godkännande att föreningsstämman utlysts i behörig ordning
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, samt justeringspersoner tillika rösträknare)
 6. Föredragning av styrelsens berättelse över verksamheten samt ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2021
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen av föreningens verksamhet för 2021
 9. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott
 10. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022
 11. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 16. Behandling av styrelsens förslag och propositioner
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga frågor.
 19. Föreningsstämmans avslutande

Kallelsen publicerades 2022-09-19