Kallelse till föreningsstämma 2023

Kallelse till föreningsstämma 2023
FEKIS – Föreningen Företagsekonomi i Sverige

Inbjudna: Alla föreningens individuella medlemmar 

Tid: Onsdagen den 12 oktober, 2023 kl 11.00

Plats: Handelshögskolan, Stockholm, Aulan

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Godkännande att föreningsstämman utlysts i behörig ordning
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare, samt justeringspersoner tillika rösträknare)
 6. Föredragning av styrelsens berättelse över verksamheten samt ekonomisk redovisning för det föregående verksamhetsåret (2022)
 7. Föredragning av revisorernas berättelse
 8. Beslut om disposition av årets överskott eller täckande av underskott
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet för föregående verksamhetsår
 10. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret (2024)
 11. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande verksamhetsåret (2024)
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 16. Behandling av styrelsens förslag och propositioner
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga frågor
 19. Föreningsstämmans avslutande

Stämmodokument publiceras här